İTALYAN LİSELİLER DERNEĞİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İtalyan Liseliler Derneği olarak, üye memnuniyeti sağlayabilmek için zaman zaman siz değerli üyelerimizin kişisel verilerini işleme ihtiyacı duymaktayız.

İtalyan Liseliler Derneği olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve şimdiye kadar tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere tüm kişisel verilerinizin, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu:

Tarafınıza ait kişisel veriler,  İtalyan Liseliler Derneği tarafından, bu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve güncellenebilecektir.

Kişisel Veri:

Bu Aydınlatma Metni kapsamında “kişisel veri” tanımı ile tarafınıza ilişkin. Ad-Soyad, TC Kimlik numarası, fotoğraf, adres, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi kastedilmekte olup,  bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ifade edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İtalyan Liseliler Derneği tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:

  • Derneğimiz ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması,
  • Derneğimizde düzenlenen etkinlikleri projeler ve verilen hizmetler hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi,
  • Üyelerimizin kendilerini ilgilendiren / ilgilendirebilecek olan Derneğimizin diğer üyeleri ile diğer kurumlara (Özel italyan Lisesi, İtalyan Kültür Merkezi, İtalyan Ticaret Odası gibi)  ilişkin güncel gelişmeler, etkinlikler ve projeler hakkında bilgilendirilmesi,
  • Kişisel verilerin Derneğimizin kullandığı veri tabanına kaydedilmesi, bunların analiz edilmesi, kategorize edilmesi, sınıflandırılması ve saklanması.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Derneğimize ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet/destek/danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz, İtalyan Liseliler Derneği’ne üyelik kaydı yapılırken doldurulan formlar ; elektronik ortamda bizzat tarafınızdan girilmiş bilgiler; derneğimiz sekreteryasında görev yapan çalışanlarımıza  ve dernek çalışanlarımızın sizlerle, telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçmesi ile bizzat verdiğiniz bilgiler; kamuya açık internet siteleri aracılığıyla, sözlü- yazılı veya işbu belgeler ile vermiş olduğunuz rıza çerçevesinde, yukarıda yazılı mevcut amaçlarla toplanabilir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi:

Kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işleyebilmek, saklayabilmek ve aktarabilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2/a uyarınca Derneğimizin kanuni yükümlülükleri ve madde 5/2/e kapsamında Derneğimizin meşru menfaati nedeniyle toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; yazılı ve ıslak imzalı olarak, İtalyan Liseliler Derneği Büyükdere caddesi No: 16/9 ŞİŞLİ-İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Öte yandan; 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  geçici birinci maddesinin 3 numaralı  bendi  ile; bu Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edileceğinin öngörüldüğünü önemle bildiririz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla İtalyan Liseliler Derneği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan İtalyan Liseliler Derneği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde İtalyan Liseliler Derneği’nin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

İtalyan Liseliler Derneği olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

 

Saygılarımızla,

İtalyan Liseliler Derneği

E-Posta: yonetim@italyanliseliler.com
Adres: Abide-i Hürriyet Cad. Black Out İş merkezi No:211 A Blok Kat :3 Şişli – İstanbul

 

İLETİŞİM

Telefon: 02123739201
Faks: 02122915551
E-Posta: yonetim@italyanliseliler.com
Adres: Abide-i Hürriyet Cad. Black Out İş merkezi no:211 Kat:3 Şişli-İstanbul

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?