İLD Tüzüğü

BÖLÜM I

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları

Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı : “İTALYAN LİSELİLER DERNEĞİ”dir.
Derneğin Merkezi :

a) İli : İSTANBUL
b) İlçesi : ŞİŞLİ
c) Sokağı : BÜYÜKDERE CADDESİ
d) Numarası : NO 16 KAT 5

Madde 2 – Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Derneğin amacı; Türkiye’deki İtalyan Liseleri ile bu liseler marifetiyle kurulmuş kurumlarda eğitim görmüş kimseler arasında ilişki, dayanışma ve yardımlaşma sağlamak, bu kimseler ile bunların akrabalarına destek olmak ve bu amacı gerçekleştirecek faaliyetleri icra etmektir.

 1. Dernek üyelerine İtalyan liseli olma ruhunu yerleştirmek ve sevgi bağlarını güçlendirerek devam ettirmek;

 2. Dernek üyeleri arasında iletişim sağlamak;

 3. Dernek üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak;

 4. Başta dernek üye çocuk ve akrabaları olmak üzere gerekli görülen kimselere burs, ödül, teşvik ve destek vermek, gerektiğinde sponsor olmak;

 5. Başta İtalya olmak üzere yurt içi veya dışında derneğin şube ve/veya temsilciliklerini açmak, gerekli platformları oluşturmak;

 6. Yurt içi ve dışında icra edilecek faaliyetler ile derneği, amaç ve faaliyetlerini ve Türkiye’deki İtalyan Liselerini en doğru ve en iyi şekilde tanıtmak;

 7. Türkiye’deki İtalyan Liselerini kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için her türlü etkinlik ve girişimde bulunmak;

 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

 9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 11. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 12. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, gösteriler, bilimsel çalışma, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 18. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 19. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

Dernek; amacı doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapar, iktisadi teşekküller kurar, yurt içi ve yurtdışında her türlü sosyal, iktisadi ve ticari faaliyette bulunur, arşiv oluşturabilir, üyelerin sosyal, kültürel, sağlık ve istirahat gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve güçlendirmek için lokal, misafirhane, kamp, kütüphane ve dinlenme evi gibi sosyal tesis, sportif faaliyetler için spor saha ve benzeri tesisleri teessüs ve tedarik edebilir, buraları bizzat kendisi çalıştırabileceği gibi üçüncü kişiler marifetiyle de ihtiyaçlarını karşılayabilir, bunlar için plan ve proje yaptırabilir, yarışma düzenleyebilir. Dernek “Pizza Günü” gibi geleneksel sosyal etkinlik tertip eder.

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 3 – Burs, Ödül, Teşvik, Destek ve Sponsorluk

Dernek, ikinci maddedeki amaç ve faaliyetleri çerçevesinde öncelikli olarak dernek üye çocuk ve akrabaları olmak üzere gerekli gördüğü kimselere burs, ödül, teşvik, destek verir ve sponsor olabilir, bu faaliyetler Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı bir genelge doğrultusunda gerçekleştirilir.

BÖLÜM II

Üyelik – Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 4 – Üyelik

Türkiye’deki İtalyan Liseleri ile bu liseler marifetiyle kurulmuş eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olan veya en az bir yıl süre ile eğitim görmüş olanlar, yasalarda belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile Derneğe üye olabilir.

Üyelik isteğinde bulunan kimsenin üyelik istek formu doldurarak Yönetim Kurulu’na müracaatından sonra, müracaat tarihini takip eden bir ay içerisinde Yönetim Kurulunca verilecek kabul kararı tarihinde üyelik kazanılır.

Yönetim Kurulu’nun üyelik isteğini kabul etmediği durumlarda, karar üyelik isteğinde bulunan kimseye gerekçeli ve yazılı olarak bildirilir.

Üye adayı, Yönetim Kurulu’nun üyelik isteğinin ret kararına karşı Genel Kurulda itiraz edebilir. Genel Kurulun bu konudaki kararı kesindir.

Türkiye’deki İtalyan Liseleri ile bu liseler marifetiyle kurulmuş eğitim – öğretim kurumlarında hizmeti geçmiş kişiler ile Türk – İtalyan ilişkilerine katkı sağlayan kimselere Yönetim Kurulu kararı ile “Onursal üyelik” verilebilir.

Türkiye’deki İtalyan Liselerinde Lise Müdürü ve Türk Müdür Başyardımcısı olmuş bulunanlar Derneğin “Onursal Üyesi” olur, bu kimselerin görevleri sona erdiğinde de üyelikleri devam eder.

Onursal üye, ayrıca dernek üyesi sıfatı taşımadığı müddetçe oy hakkı bulunmaz, aidat ödemez ve Genel Kurul nisabına dâhil edilmez.

Madde 5 – Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

 1. Üye dilediğinde dernek üyeliğinden çıkabilir.

 2. Yönetim Kurulu’nun ardı ardına yapacağı üç yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatını ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim Kurulu kararına katılmayan üye, kararın alındığı tarihi izleyen Genel Kurul Toplantısında bu karara itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

 3. Dernek Tüzüğüne aykırı hareket ederek Derneğin amacının gerçekleşmesini engelleyen veya Kanunlarda dernek üyesi olabilmek için aranan şartları yitiren üyeler Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılır. Dernek üyeliğinden çıkartılanlar yönetim Kurulu’nun çıkarmaya ilişkin kararına karşı bu kararın alındığı tarihi izleyen ilk Genel Kurul Toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul Kararı kesindir.

BÖLÜM III

Dernek Organları, Görevleri ve Yetkileri

Madde 6 – Dernek Organları

Derneğin Organları:

 1. Genel Kurul

 2. Yönetim Kurulu

 3. Denetim Kurulu

 4. Danışma Kurulu’ndan oluşur.

Madde 7 – Genel Kurul

Derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, Derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Her üyenin Genel Kurulda bir oyu vardır. Her üye Genel Kurulda oyunu bizzat kullanır. Son iki (2) yıla ait aidat borcu bulunan üye Genel Kurul toplantısına katılamaz; seçme ve seçilme hakkına sahip olamaz.

 

Madde 8 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıdaki hususlar, Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi;

 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi;

 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi;

 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;

 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ipotek kurulması veya terkini hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;

 6. Üyelik aidatının ve giriş aidatının belirlenmesi veya değiştirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;

 7. 5 inci maddenin gereklerini yerine getirmesi;

 8. Derneğin feshine karar verilmesi;

 9. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi;

 10. Kurulabilecek vakıflara Mütevelli olarak katılmaya karar verilmesi, üye olunduğu takdirde federasyon ve/veya vakıflarda derneği temsil etmek üzere temsilci seçilmesi.

 

Madde 9 – Genel Kurulun Toplanması, Genel Kurul Kararı Alınması

Genel Kurul her iki yılda bir olağan olarak toplanır. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Olağan toplantı dışında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı, her iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde, Dernek Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü:
Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü uyarınca Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini kayıt listesi üzerinden davet eder.

Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede veya derneğin resmi web sitesinde ve resmi elektronik posta aracılığı ile ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaması durumunda ikinci toplantının gün ve saati ile nerede yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haftadan daha az bir zaman dilimi olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş güönce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı, başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilânının yapıldığı gazetede, derneğin resmi web sitesinde ve derneğin resmi elektronik posta aracılığı ile ikinci bir ilân verilerek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri:
Genel Kurul Toplantısı, gerekli görüldüğü takdirde Dernek Merkezinin bulunduğu il sınırları içinde başka bir yerde de gerçekleştirilebilir.

Toplantı Yeter Sayısı:
Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü:
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilânda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde Yönetim Kurulunca tespit edilen gündem uyarınca gerçekleştirilir.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya katılır. Toplantı için yeterli sayı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve kâtipten oluşun Genel Kurul Toplantı Divan Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Divan Başkanına aittir.

Kâtip toplantı tutanağını düzenler, başkan ve vekili ile birlikte imza altına alır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi teklif olunan konuların gündeme alınması zorunludur.

Karar Alma:
Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise, Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış ve kararlaştırılmış olur.

Madde 10 – Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Toplanması ve Karar Alması

 1. Dernek Yönetim Kurulu, Derneğin icra organıdır. Genel Kurulca seçilen Başkan, 6 asıl üye ve beş yedek üye olmak üzere oniki üyeden oluşur. Başkan adayı olabilmek için en az 7 yıllık İtalyan Liseliler Derneği üyesi olmak veya bir tam dönem Derneğin Yönetim Kurulunda asıl üyelik yapmış bulunmak gerekir.

 2. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır.

 3. Yönetim Kurulunda görev alabilmek için derneğin en az iki (2) yıl üyesi olmak gerekir.

 4. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle beşten aza düşerse mevzuata göre hareket edilir.

 5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu Genel Kurul seçimi izleyen üç (3) gün içinde ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak iki (2) Başkan Yardımcısı, sekreter, sayman ve iki (2) asil üyenin görevlerini belirlemek sureti ile kendi içinde görev dağılımı yapar ve Genel Kurul Toplantısını izleyen otuz gün içinde Dernek organlarına seçilen bütün asıl ve yedek üyelerin listesini mahalli mülki amirliğe bildirir.

 6. Yönetim Kurulu, Dernekle ilgili görevlerini zincirleme sorumluluk çerçevesinde ücret ve Yönetim Kurulu ödeneği almadan yürütür.

 7. Yönetim Kurulu önceden belirlenen yıllık takvim içinde kararlaştırılan gün ve saatlerde her iki ayda bir kez olmak üzere yılda en az 6 kere toplanır. Gecikilmesinde sakınca bulunan hâllerde, tüm üyelere haber verilerek olağanüstü de toplanır. Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılar gerekli görüldüğü takdire ertelenebilir veya iptal edilebilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

 8. Yönetim Kurulu toplantıları elektronik imza ile imzalanmak kaydı şartı ile dijital ortamda da yapılabilir.

 9. Yönetim Kurulu’nun görevi, Genel Kurulun göreve seçmesi ile başlar ve bir sonraki Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi ile sonlanır.

 

Madde 11 – Yönetim Kurulu’nun Görevleri

Yönetim Kurulu’nun başlıca görevleri şunlardır:

 1. Derneği temsil eder, gerekirse aralarından bir veya bir kaçına bu hususta yetki verir. Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için kurulları ve esaslarını tespit ederek Genel Kuruldan bu kurulların teşekkülünü sağlar ve bu kurulların plan ve programlarını hazırlayarak uygulamaya koyar.

 2. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine ilişkin yönetmelik yapar.

 3. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet eder ve kurul gündemini hazırlar.

 4. Bir yıllık faaliyet raporunu ve bilançoyu Genel Kurula sunar.

 5. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve Genel Kurula sunar.

 6. Madde 5 çerçevesinde üyelik nitelik ve koşullarını kaybeden, amaçlardan uzaklaşan üyelerin durumlarını görüşür ve haklarında karar alır.

 7. Derneğin gelir ve giderleri ile bütçe uygulamasını denetler, Denetleme Kurulunun önerileri yönünde gerekli önlemleri alır.

 8. Komite Başkanları’nın Yönetim Kurulu’na sundukları önerileri hakkında kararlar alır.

 9. Derneğe her türlü konuda hizmet etmek üzere personel alımını yapar ve işlerine son verir.

 10. İstihdam edilen personelin kanuni işlemlerini yapar; ücret ve sosyal yardımlarını öder.

 11. Genel Kurulda alınan kararları Genel Kurulu takip eden 15 gün içinde tüm üyelere duyurur.

 12. Dernek bültenini çıkartır ve tüm üyelere dağıtır. Bu konuda bir editör atar ve çalışmaları hakkında rapor alır, önerilerini karara bağlar.

 13. Var ise derneğin lokal – sekreterya – idari ofis gibi merkezini işler durumda tutar. Bu konuda yetkili olan Üyenin çalışmaları hakkında rapor alır; önerilerini karara bağlar.

 

Madde 12 – Yönetim Kurulu’nun Yetkileri

 1. Kararlara ve belgelere dayanarak madde 20’de belirtilen harcamaları yapar.

 2. Derneğin gelirlerini toplar.

 3. Üyelik isteğinde bulunan şahısların üyeliğe kabul edilip edilmemesine karar verir.

 4. Beşinci madde uyarınca üyelerin Dernek ilişkilerinin kesilmesini gerçekleştirir.

 5. Gerekli görülen hâllerde, uzmanlık ve danışma konularında özel kurullar kurarak yetki ve sorumluluklarını belirler.

 6. Onüçüncü maddenin üçüncü bendine (md.13/3) göre, Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulundan çıkartılmasını sağlar

 7. Gerekli görürse, ücretle çalışacak eleman alır

 8. Dernek amacının gerçekleşmesi için Tüzükte yer alan faaliyetleri gerçekleştirir.

 9. Genel Kurul tarafından, yetkilendirilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Madde 13 – Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

 1. Yönetim Kurulu üyesi yazılı bildirimi ile her zaman Yönetim Kurulundan ayrılabilir.

 2. Dernek üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin Yönetim Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer.

 3. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına üç Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi, yazı ile uyarılır, uyarıya rağmen, dördüncü toplantıya da katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim Kurulu üyelik sıfatını ve görevini yitirir. Yönetim Kurulu yazı ile ilgilisine yönetim Kurulu sıfatının hitama erdiğini bildirir.

 4. Yönetim Kurulu Başkanının Yönetim Kurulu üyeliğinin sonlanması hâlinde; Olağan Genel Kurul tarihine altı (6) aydan fazla zaman bulunduğu durumlarda Olağanüstü Genel Kurul yapılır ve yeni Başkan seçilir. Genel Kurula altı (6) ay ve daha az süre kalmış ise Yönetim Kurulu kararı ile Başkan Yardımcılarından biri Başkan olarak seçilir.

 5. Yönetim Kurulunda Başkan haricindeki diğer görevlerde boşalma olması halinde yedek üyelerden Genel Kurul sonuçlarına göre en çok oy almış olanı sırası ile davet edilir. Aynı sayıda oy alan üyeler arasından tercihi Yönetim Kurulu yapar.

 6. Yedek üyelerden göreve davet edilen görevi kabul etmez ise bir sonraki üye göreve davet edilir.

 7. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşer ise yeniden seçim için bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

 

Madde 14 – Denetim Kurulunun Oluşumu – Toplanması ve Karar Alması

 1. Denetim Kurulu iki yıl için üç asil ve üç yedek üye olmak üzere salt çoğunlukla Genel Kurulca seçilen 6 üyeden oluşur.

 2. Denetim Kurulu en az altı ayda bir olmak üzere, gerekli gördükçe salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

 

Madde 15 – Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Derneğin hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve belgelere dayanıp dayanmadığını inceler. İnceleme sonucu usulsüzlük veya yolsuzluk bulduğu takdirde, bir raporla keyfiyeti tespit eder ve Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırması için Yönetim kurulundan istemde bulunur. Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu toplamak üzere gereğini yapar.

 2. Denetçiler, Dernek gelirlerini ve giderlerini denetleyerek 6 ayda bir görüşlerini bir rapor ile Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 3. Mali raporu hazırlayan Denetim Kurulu üyeleri aralarından oluşturacakları iki üye ile Genel Kurul toplantılarında yer alır.

 

Madde 16 – Denetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

 1. Denetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı beyan ile Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılabilir.

 2. Dernek üyeliği sona eren üyenin, Denetim Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer.

 3. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki Denetim Kurulu toplantısına gelmeyen Denetim Kurulu üyesi, Denetim Kurulunca yazılı olarak uyarılır, uyarıya rağmen 3’üncü toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulunca Denetim Kurulu üyeliğinden çıkarılır.

 4. Denetim Kurulundan çıkarılan üyeye çıkarılma kararı, nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

 5. Denetim Kurulu üyeliği son bulan üyenin yerini, Genel Kurulda en çok oy almış yedek Denetim Kurulu üyesi doldurur. Oyların eşitliği halinde kuraya başvurulur.

 

Madde 17 – Danışma Kurulu, Toplanması ve Kararları

 1. Danışma Kurulu Genel Kurul sonrası iki yıl süre ile göreve başlar.

 2. Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanları, Derneğin Kurucu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından alınan onay ile Dernekte 25 Üyelik yılını dolduran aktif durumdaki üyelerden oluşur. Dönem Başkanı Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

 3. Danışma Kurulu her yıl iki defa toplanır. İki (2) sene için içlerinden bir Danışma Kurulu Başkanı ve bir Danışma Kurulu Sekreteri seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırır.

 4. Danışma Kurulu toplantısının tutanağı ilgili sekreter tarafından toplantıyı takip eden bir hafta içinde derneğin sekreterine ilgili dosyaya konulmak üzere teslim edilir.

 5. Danışma Kurulu kararlarını toplantı salt çoğunluğu ile alır.

 6. Danışma Kurulu’nun aldığı tüm kararlar Yönetim Kurulu için tavsiye niteliğindedir.

 

Madde 18 – Danışma Kurulunun görev ve yetkileri

 1. Danışma Kurulunun asli görevi dönem başkanının ve Yönetim Kurulu’nun danışmanı olarak onlara yardımcı olmaktır.

 2. Dernek içinde oluşabilecek huzursuzluk ve anlaşmazlıklarda çözümleyici olarak görev almaktır.

 3. Derneğin ihtiyaçları çerçevesinde yönetim kurulunca öngörülen tüzük değişiklikleri konusunda fikir verici ve yol gösterici olmaktır.

 

BÖLÜM IV

Şube, Temsilcilik ve Platform

Madde 19 – Şube, Temsilcilik Kuruluşu ve Platform Oluşturulması

Dernek ihtiyaç olduğunu tespit ettiği yerlerde derneğin şube/şubelerini Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuatın amir hükümlerini yerine getirmek suretiyle Dernek Genel Kurulu marifeti ile kurabilir. Şube kuruluşları derneğin tüzüklerine ve dernekler kanunun hükümlerine uygun olarak yapılır.

Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylülayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma 
Dernek gerekli gördüğü devletlerde ve yerlerde temsilini sağlamak ve bu tüzükte belirlenen amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla temsilcilikler verebilir veya açabilir.

Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Plartforma Katılma
Dernek, amacı ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla platformlar oluşturabilir. Platformların oluşturulabilmesi için Yönetim Kurulunca Derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

 

BÖLÜM V

Gelir ve Giderler

 

Madde 20 – Gelirler

 1. Üye aidatı,

 2. Dernekçe yapılan yayımlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden vs. toplanan gelirler,

 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 4. Bağışlar ve yardımlar,

 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 6. Üyelerin giderlere katkı payları,

 7. Banka faizleri,

 8. Giriş aidatı.

 

Madde 21 – Üyelik Aidatı

 1. Üyelik aidatı her yılın ilk altı ayı içinde alınır. “Yıllık aidat”, ilişkin olduğu yıla yönelik olarak Genel Kurul tarafından belirlenir.

 2. Derneğe üye olan, bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi öder.

Türkiye’deki İtalyan Liseleri mezunları, mezuniyetlerini takip eden beş yıl içinde Derneğe üye olduğu takdirde, Derneğe “giriş ödentisi” ödemez ve fakat ilgili üye, o yıla ait aidatını ödemek zorundadır. Bu hakkını kullanmayan ile okulda okumuş olmasına rağmen mezun olamamış kimse “normal üye” giriş statüsüne tabidir.

 

Madde 22 – Giderler

 1. Demirbaş, kırtasiye ve baskı masrafları,

 2. PTT, Noter ve damga resmi masrafları,

 3. Genel Kurulun toplanması için yapılan masraflar,

 4. Yayım, seyahat, balo, piyango gibi faaliyetlerin organizasyonu için yapılacak masraflar,

 5. Personel ücretleri,

 6. Kiralar, harcırahlar,

 7. Derneğin amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için zorunlu diğer masraflar

 

Madde 23 – Dernek İçi Mali İşlemler ve Denetim

 1. Derneğin hesap yılı 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.

 2. Parasal işlemler; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın yokluğunda Başkan yardımcılarından biri ve Saymanın birlikte imzası ile, Saymanın olmadığı durumlarda ise iki (2) Yönetim Kurulu üyesinin birlikte imzası ile yapılır.

 3. Derneğin yıllık gelirlerinden o yıla ait bütün masraflar düşüldükten sonra kalan gelir, ertesi yıl hesaplarına devredilir.

 4. Dernek Kanunu hükümlerine göre tutulması zorunlu olan defter ve kayıtlar Dernek Merkezinde saklanır.

 5. Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 

Madde 24 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 25 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler 
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK – 16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 26 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK – 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK – 13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK – 14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK – 15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek – 13, Ek – 14 ve Ek – 15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK – 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek – 19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Madde 27 – Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK – 21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 28 – Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek – 3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK – 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK – 4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK – 24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK – 25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 29 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

BÖLÜM VI

Son Hükümler

 

Madde 30 – Dernekçe Tutulması Zorunlu Defter Ve Kayıtlar

 1. ÜYE KAYIT DEFTERİ (Üyelerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.)

 2. KARAR DEFTERİ ( Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.)

 3. GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ (Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.)

 4. GELİR VE GİDER EVRAK DEFTERİ (Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli gösterilir.

 5. BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTERİ (Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.)

 6. DEMİRBAŞ DEFTERİ (Derneğe ait Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.)

Dernek yukarıda yazılı defterleri düzenli olarak tutar ve bu defterlerin noterden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Madde 31 – Tüzük Değişimi

Dernek tüzüğü olağan veya olağanüstü toplantı gündemine Yönetim Kurulunca konulmak veya toplantıya davet hakkı bulunan üye çoğunluğunca talep edilmesi hâlinde, değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile değiştirilebilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 32 – Derneğin Renkleri ve Amblemi

Derneğin renkleri: Lacivert ve altın sarısı’dır. Derneğin logosu: altın sarısı defneyapraklarının çevrelediği lacivert yuvarlak zemin üzerinde altın sarısı ILD harflerinden oluşur.

 

Madde 33 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Devri

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı Türk Eğitim Vakfı’na bırakılır.

Tasfiye ve intikal, mahalli en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İtalyan Liseliler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 34 – Diğer Hükümler

Bu tüzükte yer almayan diğer hususlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde de Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.